Joulupukille

Meriviljelyn luvituspilottien loppuraportissa (VN 38/2018) rannikoiltamme löytyi runsaasti vesialueita, jonne vesiviljelyä voidaan lisätä vaarantamatta vesimuodostumien hyvää tilaa. Tunnistetuille alueille mahtuisi helposti vesiviljelystrategiassa (VN 4.12.2014) tavoiteltu kalanviljelyn kasvu, jolloin Suomen nykyinen kasvatusmäärä saataisiin kaksinkertaistettua. Tämän lisäksi avomerialueilla on vielä reilusti uutta kasvumahdollisuutta.

Rannikon ekologisen tilan määritystapa on monissa vesimuodostumissa epäselvä. Määritysperusteissakin on hyvin monenlaisia epävarmuuksia. Mainitussa loppuraportissa oli listattu peräti yhdeksän tilaluokitukseen vaikuttavaa tekijää, joita voitiin pitää epävarmoina. Weser-ratkaisun myötä määritykset ovat tulleet oikeudellisesti sitoviksi, mikä ei kuitenkaan ollut lainsäädännön alkuperäinen tarkoitus. Nyt epävarmat määritykset estävät tai rajoittavat perusteltujakin vesiviljelyhankkeita.

Kalanviljelyn kuormitus on nykyisin häviävän pieni. Monet muut tekijät kuormittavat vesialueita moninkertaisesti. Mallinnusten perusteella viljelyn kuormitus ei aiheuta merkittävää pitoisuuksien lisääntymistä edes lähialueilla. Käytännössä muutoksia ei pystytä erottamaan taustapitoisuuden vaihteluista. Useimpien vesimuodostumien tila muuttuukin pääasiassa taustakuormituksen vaikutuksesta. Luvituksessa kalanviljelyn laskennallinen kuormitus saa kuitenkin aivan liian suuren painoarvon.

Itämerirehulla kalanviljelyn nettokuormitukseen voidaan vaikuttaa merkittävästi. Sillekään ei kuitenkaan anneta luvituksessa merkitystä, koska lainsäädäntöön ei ole saatu aikaiseksi säännöksiä kompensaatiosta. Nykyiset lupakriteerit eivät ylipäätään kannusta kehittämään rehuja entistäkin vähäpäästöisimmiksi.

Vesiviljelyn lukuisissa kasvuvisioissa tavoiteltu tuotannon lisäys edellyttäisi elinkeinopolitiikan nostamista ympäristöpolitiikan rinnalle. Tämä oli havaittu vesiviljelystrategiassa ja jo sitä edeltäneessä kansallisessa vesiviljelyohjelmassakin (VN 19.6.2009). Kuluneen reilun kymmenen vuoden aikana ei edistymistä silti ole tapahtunut.

Tänä jouluna kalatalousalan katseet kohdistuvat valmisteltavana olevaan kotimaisen kalan edistämisohjelmaan. Toivomme joulupukin tuovan alalle ison muutoksen, jotta muualla maailmassa kovassa kasvussa oleva vesiviljely lähtisi vihdoinkin meilläkin nousuun. Toivottavasti jo tulevana vuonna nähdään merkittäviä edistysaskeleita.

Heikki Mäkinen, toimitusjohtaja
Superior Salmon Trout Finland Oy